Билатерални односи со Република Казахстан


Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан се воспоставени на 1 јуни 1995 година 


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори  предмет на ратификација

1 „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Казахстан за поттикнување и заемна заштита на инвестиции“

 • Склучен во Астана на 02 јули 2012 година
 • во сила од 21 мај 2016 година

2. „Договор меѓу Република Македонија и Република Казахстан за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија во однос на даноците од доход и даноците на капитал“

 • Склучен во Астана на 02 јули 2012 година
 • во сила од 27 април 2015 година

3. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Казахстан за трговска и економска соработка“

 • Склучен во Астана на 02 јули 2012 година 
 • во сила од 02 август 2013 година 

4. „Договор помеѓу Република Северна Македонија и Кзахстан за екстрадиција“

 • Склучен во Скопје на 22 август 2019 година

5. „Договор за помеѓу Република Северна Македонија и Кзахстан за меѓусебна правна помош во кривичната материја“

 • Склучен во Скопје на 22 август 2019 година

6. „Договор за помеѓу Република Северна Македонија и Кзахстан за трансфер на осудени лица“

 • Склучен во Скопје на 22 август 2019 година

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Протокол за соработка меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Република Казахстан“

 • склучен во Астана, на 17 октомври 2008 година

2. „Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Казахстан за ослободување од визи за носителите на дипломатски и службени пасоши“ 

 • склучен во Алма Ата -Казахстан, на 16 јули 2010 година
 • во сила од 10 август 2011 година

3. „Протокол за намери за соработка во областа на здравството меѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Казахстан“ 

 • потпишан во 2013 година 

4. „Протокол за редовни консултации меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Република Казахстан“

 • потпишан во Скопје на 16.11.2017 година
 • во сила од денот на потпишувањето

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020