Што треба да направам ако моето дете е родено во странство?


Треба да поднесете барање за запишување во книгата на родени и регистарот на државјани во матичната служба во местото на живеење на родителот кој е државјанин на Република Северна Македонија.  Ако сте во странство, раѓањето треба да го пријавите во најблиската  амбасада или во најблискиот конзулат на Република Северна Македонија.

http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=432

Последно ажурирање: 23 ноември 2020